Firma HZ TRUCK s.r.o. je členem
Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA
 
Firma HZ TRUCK s.r.o. podporuje
nákladnou léčbu Hynka Skůry

 

Firma HZ TRUCK s.r.o. je členem
Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA
 
Firma HZ TRUCK s.r.o. podporuje
nákladnou léčbu Hynka Skůry
 
Informace o ochraně osobních údajů pro zákazníky a obchodní partnery
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je
uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti
neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich
daty děje. GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje. Účinnosti
nabyde v celé EU jednotně od 25. května 2018. V ČR nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Ve společnosti HZ TRUCK s.r.o. (dále jen „Společnost“) jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s
GDPR. Každé zpracování osobních údajů je prováděno pouze k předem stanovenému účelu a na
základě relevantního právního základu. Společnost při tom dbá na plnění základních principů, kterými
jsou zákonnost, korektnost, transparentnost, účelové omezení, minimalizace údajů, přesnost, omezené
uložení, integrita a důvěrnost a odpovědnost správce. Pravidla pro zpracování osobních údajů jsou
definována v interních směrnicích společnosti.
Každý občan (tzv. subjekt údajů) má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají – má
právo si podat žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovávány jeho osobní údaje ve
Společnosti. Společnost mu poskytne kopie zpracování osobních údajů.
Každý subjekt údajů má dále právo na výmaz údajů, které poskytl Společnosti na základě souhlasu
se zpracováním osobních údajů, právo na opravu osobních údajů, které jsou o něm zpracovávány,
právo na námitku, tedy omezení zpracování údajů, které poskytl Společnosti na základě souhlasu
se zpracováním osobních údajů. Výše popsaná práva jsou vyřizována na písemnou žádost subjektu
údajů a proti ověření předaných identifikačních dat, aby nemohlo dojít k zpřístupnění údajů jiné
osoby. Uvedenou žádost je možno podat v provozovně společnosti na adrese Dělnická 12, 170 00
Praha 7, nebo ji zaslat poštou doporučeně.
Pokud má subjekt údajů podezření, že s jeho osobními údaji není nakládáno v souladu s platnou
legislativou, má právo na tuto skutečnost upozornit zástupce společnosti na výše uvedené adrese.
Pokud nedojde ani pak k nápravě, je subjekt údajů oprávněn podat stížnost k dozorovému orgánu,
kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
Ing. Michal Hošek
Jednatel společnosti